Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна

Луцький національний технічний університет

Факультет цифрових освітніх та соціальних технологій

Кабак Віталій Васильович

Головна » Про кафедру » Колектив кафедри » Кабак Віталій Васильович
Кабак Віталій Васильович
Завідувач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56
Тел. +38 (0332) 26-26-93
e-mail: kabak.volyn@gmail.com

Біографічна довідка: Народився 27 травня 1984 року в селі Карасин Маневицького району Волинської області. З 1991 по 1999 навчався в ЗОШ І-II ступеня с. Карасин. Після закінчення школи (1999 р.) вступив до Луцького педагогічного училища імені Ярослава Галана на спеціальність «Початкове навчання». У 2003 році закінчив повний курс навчання, отримав диплом молодшого спеціаліста (з відзнакою) і здобув кваліфікацію «Вчитель початкових класів, оператор комп’ютерних систем». Після закінчення училища (у 2003 році) поступив до Луцького національного технічного університету, який закінчив у 2008 році, отримавши диплом спеціаліста (з відзнакою) зі спеціальності «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».

З 2008 року і по даний час працює викладачем Луцького НТУ. Одружений. Виховує двоє дітей.

Освіта: повна вища (Луцький НТУ, 2008 р.; спеціальність «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»; кваліфікація (за дипломом) – інженер-педагог); аспірантура (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009-2013 рр., спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти).

Отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом ДК №024389 від 23 вересня 2014 року). Згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства № 544 від 23 квітня 2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти.

Наукові інтереси:

 • Проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій.
 • Інклюзивне навчання (формування просторової орієнтації в людей з вадами зору засобами ІКТ).
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Науково-педагогічна діяльність:
Працює в Луцькому національному технічному університеті з листопада 2004 року. Пройшов шлях від учбового майстра кафедри сучасних технологій в машинобудуванні (2004-2005 рр.) та комп’ютерних технологій професійного навчання (2005-2008 рр.) до асистента (2008-2016 рр.) та доцента кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти. Загальний стаж науково-педагогічної роботи – понад 10 років.

Наукову діяльність розпочав ще будучи студентом у 2006 р., коли приймав участь у реалізації науково-дослідної тематики кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання. Дослідження проводились в межах концепції доступності засобів ІКТ інвалідам по зору. В напрямі тематики роботи в співавторстві з Тулашвілі Ю.Й. отримав патент на корисну модель «Транспортир-лінійка для рельєфного креслення» № 35467 (25.09.2008 р.) та видав монографію «Технологія формування готовності до використання елементів комп’ютерної графіки в процесі навчання людей з вадами зору» (2009 р.).

З листопада 2009 року заочно навчався в аспірантурі при кафедрі педагогічної майстерності та освітніх технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, яку закінчив в листопаді 2013 року. У 2014 році захистив дисертацію на тему «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій у технічних університетах» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та отримав диплом кандидата педагогічних наук (серія ДК № 024389) із спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

У 2012 році проходив наукове стажування на математичному факультеті у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк), в 2015 р. – в національному транспортному університеті (м. Київ) та отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 074829. В 2016 році успішно пройшов курс підвищення кваліфікації «Хмарні технології в освітньому процесі вищого навчального закладу» та отримав сертифікат компанії «Майкрософт Україна» (№ 00048). У 2018 році прийняв участь в програмі міжнародної академічної мобільності – 3 місячному закордонному науковому стажуванні в Технічному університеті «Люблінська Політехніка» (Республіка Польща), в результаті чого отримав сертифікат «Modern means of computer technologies in the process of training specialists of computer specialties of higher educational institutions» (220 годин) № 1-2018-LNTU від 16.04.2018 р.

Професійний досвід:
Був офіційним опонентом 2 кандидатських дисертацій: Потапчук Ольги Ігорівни «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (26.08.2016 р.) та Бочара Юрія Ігоровича «Методика навчання дисципліни «Редакційно-видавничі системи» майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю» (31.01.2018 р.).

На прохання Директора департаменту вищої освіти Шарова О. І. (офіційний лист № 4.3-17-3926-17 від 27.12.2017 р.) підготував «Експертний висновок до проекту стандарту вищої освіти 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (бакалавр)».

Був членом журі секцій «Інтернет технології та web-дизайн» і «Технології програмування» обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Волинського відділення Малої академії наук України (3 лютого 2019 року).

Був членом журі підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (4 квітня 2019 р.).

Брав участь в 3 експертних комісіях:
– з 17 грудня по 19 грудня 2018 р. був членом експертної комісії під час проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Бердянському державному педагогічному університеті (наказ МОН України № 2257-л від 28.11.2018 р.);
– з 29 травня по 31 травня 2019 р. був членом експертної комісії під час проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) (наказ МОН України № 705-л від 23.05.2019 р.);
– з 18 червня по 20 червня 2019 р. був головою експертної комісії під час проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Професійна освіта. Комп’ютерні технології зі спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Індустріально-педагогічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету (наказ МОН України № 836-л від 12.06.2019 р.).

З 2017 по 2019 р. виконував обов’язки заступника головного редактора наукового збірника «Студентський науковий вісник. Серія «Технічні науки», що видається Луцьким національним технічним університетом.

Брав участь в організації проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів на базі кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцького НТУ, зокрема був координатором VI та VII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» та приймав участь у підготовці науково-практичного круглого столу «Перспективи підготовки магістрів зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (м. Луцьк, Луцький НТУ, 20 лютого 2019 року). Приймає участь у науково-організаційній роботі кафедри, факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій і науково-технічній раді Луцького НТУ.

З 2016 р. по 2019 р. виконував обов’язки заступника декана факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, з них: 2 монографії, 1 патент на корисну модель, 2 свідоцтва про авторське право на твір, 4 статті в збірниках, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science та Index Copernicus, 3 електронних навчальних посібника.

Навчальні дисципліни:
За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав такі дисципліни: «Захист даних в інформаційних системах», «Соціальні технології виховання та навчання», «Web-програмування», «Прикладне програмування», «Комп’ютерні мережі», «Теорія алгоритмів», «Крос-платформенне програмування», «Прикладне та Web-програмування», «Апаратні та програмні засоби відеомонтажу», «Web-програмування (Cloud Computing)».

Знання мов: українська (вільно), російська (вільно), польська (зі словником), німецька (зі словником).

Професійні нагороди: подяка голови Волинської обласної державної адміністрації (2018 р.); грамота Луцького НТУ (2019 р.).

Вибрані праці:

 • Тулашвілі Ю.Й., Кабак В.В. Технологія формування готовності до використання елементів комп’ютерної графіки в процесі навчання людей з вадами зору: монографія / Ю.Й. Тулашвілі, В.В. Кабак. – Луцьк: ВМА «ТЕРЕН», 2009.– 130 с.
 • Горбатюк Р.М. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій: монографія / Р.М. Горбатюк, В.В. Кабак. – Луцьк : ВМА «Терен», 2015. – 264 с.
 • Кабак В.В. Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів технічного університету до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій / В.В. Кабак // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : РОІППО, 2013. – № 3 (75). – С. 63-66.
 • Кабак В.В. Педагогічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищому технічному навчальному закладі / В.В. Кабак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // зб. наук. пр. – Випуск 44. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 326-329.
 • Кабак В. В. Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій / В. В. Кабак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 2. – С. 62-68.
 • Кабак В. В. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання у процес підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей технічного ВНЗ / В. В. Кабак // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» – Випуск LXXII (том 2). Херсон: ХДУ, 2016 – С. 144-148.
 • Кабак В. В. Особливості створення інформаційної системи розвитку алгоритмічного мислення для майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій / В. В. Кабак // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – November # 9. – CPM “ASF”, 2016. – P. 67-70.
 • Кабак В. В. Комп’ютерні програми та електронні навчальні системи як засоби інформатизації процесу підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей / В. В. Кабак // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. – Луцьк, 2017.– Випуск 27. – С. 20-25.
 • Горбатюк Р. М., Кабак В. В. Використання інформаційної системи AlgoStudy у процесі формування алгоритмічного мислення майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій / Р. М. Горбатюк, В. В. Кабак // Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 69, №1. – C. 124-138.

Посилання на профілі у: