Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна

Луцький національний технічний університет

Факультет цифрових освітніх та соціальних технологій

Гулай Ольга Іванівна

Головна » Про кафедру » Колектив кафедри » Гулай Ольга Іванівна
Гулай Ольга Іванівна
Доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти комп’ютерних технологій

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56
Тел. +38 (0332) 26-26-93
e-mail: o.hulai@lntu.edu.ua

Біографічна довідка: Народилася 16 травня 1970 р. у м. Збаражі Тернопільської обл., де у 1987 р. закінчила середню школу із золотою медаллю. Одружена, має одну доньку.

Освіта: У 1987–1992 роках навчалася на хімічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 25 червня 1992 року присвоєно кваліфікацію «Хімік. Викладач» (диплом з відзнакою ФВ № 833781).

Наукові інтереси: Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців. Компетентнісний підхід у неперервній освіті. Фізико-хімічні властивості матеріалів та композитів.

Науково-педагогічна діяльність: У 1992–2001 роках працювала інженером у Фізико-механічному інституту НАН України (м. Львів). У 2002–2004 роках працювала асистентом кафедри хімії у Тернопільській державній медичній академії. З 01.09.2004 р. працює у Луцькому національному технічному університеті на посаді старшого викладача кафедри хімії; з 09.02.2005 р. – на посаді доцента кафедри хімії; з 07.10.06 р. по 31.08.11 р. – завідувач кафедри хімії; з 01.09.11 – доцент кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування; з 01.09.16 – професор кафедри матеріалознавства.

Професійний досвід: Кандидатську дисертацію на тему «Вплив органічних та неорганічних модифікаторів на властивості кремнійорганічних протикорозійних покриттів» захистила у листопаді 2000 р. у спеціалізованій вченій раді Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Кандидат технічних наук за напрямом 05.02.01 – матеріалознавство (диплом кандидата наук ДК №009373, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 14 лютого 2001 р.). Рішенням Вченої ради Луцького державного університету Гулай О.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії (атестат доцента 02ДЦ № 012159 від 20 квітня 2006 р).

24 травня 2016 р. захистила дисертацію «Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» у спеціалізованій вченій раді Д.05.053.01 Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 01 липня 2016 року видано диплом доктора педагогічних наук (ДД № 005671).

Пройшла науково-педагогічне стажування у рамках міжнародного проекту «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентністного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу (MATTENG)». 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Міжрегіональної програми Європейського сусідства і партнерства TEMPUS (Німеччина, Технічний університет Берліна, 5-9 грудня 2015 р.) та у Європейському центрі ядерних досліджень (Швейцарія, Женева, 4-10 грудня 2016 р.).

Навчальні дисципліни: «Креативні технології навчання», «Хімія», «Хімія з основами біогеохімії», «Біохімія», «Органічна хімія».

Знання мов: українська, англійська, російська.

Професійні нагороди: Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (наказ МОН України № 1489 від 18.12.2007 р.), Почесні грамоти Волинської обласної ради і Волинської обласної державної адміністрації.

Вибрані праці:

  • Гулай О. І. Професійна підготовка майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : монографія [за наук. ред. докт. пед. наук, проф. Л. М. Романишиної]. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2015. 388 с. ISBN 978-617-672-126-0.
  • Шемет В. Я., Гулай О. І.  Хімія твердого тіла : Навчальний посібник.  Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. 212 с. ISBN 978-617-672-100-0.
  • Гулай О.І. Професійна підготовка в умовах неперервної освіти: методологічні підходи // Наука і освіта. - 2016. - № 10. - С. 125-130. (Web of Science).
  • Гулай О.І. Особливості ступеневої підготовки майбутніх інженерів. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 1(15). С. 176-180. DOI 10.31110/2413-1571-2018-015-1-032.
  • Гулай О.І., Шемет В.Я. Корозійна стійкість чугуну в умовах виробництва томат-продуктів. Modern scientific researches (Минск, Беларусь). 2018. Випуск 3. Ч. 1. С. 9-15.DOI: 10.30889/2523-4692.2018-03-01-023.
  • Olha Hulai. Competence approach in the work of materials research group. Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS-2(26), 2018; ISSN 1512-3979. Р. 150-153.
  • Olha Hulai, Iryna Moroz, Vasylyna Shemet Chemistry knowledge competences of techical university students. In: Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. p. 33-46.
  • Спосіб гідрофобного оброблення тканин для виготовлення екологічно безпечних пакувальних матеріалів / Гулай О.І., Шемет В.Я., Бандура І.О., Бандура М.В. : пат. 127068 Україна: МПК 2018.01 D06B 19/00, D06B 21/00. № 2018 02475; заявл. 12.03.18; опубл. 10.07.18, Бюл. № 13. 4 с.

Посилання на профілі у: